/ ส่วนการทะเบียนราษฎร - Page 9

ส่วนการทะเบียนราษฎร

ที่ มท0309.1/ว8 เรื่อง การใช้สิทธิลงคะแนนเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรนอก เขตจังหวัดและในเขตเลือกตั้ง
| |

ที่ มท0309.1/ว8 เรื่อง การใช้สิทธิลงคะแนนเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรนอก เขตจังหวัดและในเขตเลือกตั้ง

ที่ มท 0309.1/ว6 เรื่อง การจัดทำบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้ง (ส.ส.10) กรณี บุคคลที่แจ้งการย้ายที่อยู่ก่อนวันเลือกตั้ง
| |

ที่ มท 0309.1/ว6 เรื่อง การจัดทำบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้ง (ส.ส.10) กรณี บุคคลที่แจ้งการย้ายที่อยู่ก่อนวันเลือกตั้ง

ที่ มท 0309.1/ว5 เรื่อง เปิดรับคำร้องขอเพิ่มชื่อ – ถอนชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้งใน บัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้ง (ส.ส.10) ระหว่าง วันที่ 13 – 23 มกราคม 2557
| | |

ที่ มท 0309.1/ว5 เรื่อง เปิดรับคำร้องขอเพิ่มชื่อ – ถอนชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้งใน บัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้ง (ส.ส.10) ระหว่าง วันที่ 13 – 23 มกราคม 2557

ที่ มท 0309.1/ว3 เรื่อง การรับลงทะเบียนขอใช้สิทธิลงคะแนนเลือกตั้งก่อนวัน เลือกตั้งในเขตเลือกตั้ง
| |

ที่ มท 0309.1/ว3 เรื่อง การรับลงทะเบียนขอใช้สิทธิลงคะแนนเลือกตั้งก่อนวัน เลือกตั้งในเขตเลือกตั้ง

ที่ มท 0309.1/ว60 เรื่อง การเตรียมการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเป็นการเลือกตั้วทั่วไป พ.ศ.2557
| |

ที่ มท 0309.1/ว60 เรื่อง การเตรียมการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเป็นการเลือกตั้วทั่วไป พ.ศ.2557

ที่ มท.0309.1/ว11 เรื่อง กฏกระทรวงการแก้ไขเพิ่มเติม ลบ หรือทำให้ทันสมัยซึ่งข้อมูล ทะเบียนประวัติราษฎร และการอุทธรณ์ พ.ศ.2556
| |

ที่ มท.0309.1/ว11 เรื่อง กฏกระทรวงการแก้ไขเพิ่มเติม ลบ หรือทำให้ทันสมัยซึ่งข้อมูล ทะเบียนประวัติราษฎร และการอุทธรณ์ พ.ศ.2556

ที่ มท 0309.1/173 เรื่อง ระเบียบสำนักทะเบียนกลาง ว่าด้วยการจัดทำทะเบียนราษฎรด้วย ระบบคอมพิวเตอร์ (ฉบับที่ 5)
| |

ที่ มท 0309.1/173 เรื่อง ระเบียบสำนักทะเบียนกลาง ว่าด้วยการจัดทำทะเบียนราษฎรด้วย ระบบคอมพิวเตอร์ (ฉบับที่ 5)

ที่ มท 0309.1/ว5 เรื่อง การรับแจ้งการเกิดกรณีผู้แจ้งมีหลักฐานหนังสือรับรองการเกิด ท.ร.1/1 ที่ออกด้วยระบบคอมพิวเตอร์
| |

ที่ มท 0309.1/ว5 เรื่อง การรับแจ้งการเกิดกรณีผู้แจ้งมีหลักฐานหนังสือรับรองการเกิด ท.ร.1/1 ที่ออกด้วยระบบคอมพิวเตอร์