กลุ่มงานมาตรฐานและระเบียบการทะเบียนราษฎร ส่วนการทะเบียนราษฎร    02-7917331

Download

  - แผนผังแสดงการได้สัญชาติไทย การเสียสัญชาติไทย และการกลับคืนสัญชาติไทย Download
  - สรุปข้อวินิจฉัยเกี่ยวกับเรื่องสัญชาติของบุคคล  Download
  - สรุปสัญชาติ รวมมาตรา ๒๓ ระเบียบ ๔๓ แปลง ถือสัญชาติตามสามี  Download
  - เอกสารแนบท้ายตามประกาศกระทรวงมหาดไทย ลงวันที่ ๒๖ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๕ เรื่อง การสั่งให้
    บุคคลซึ่งไม่มีสัญชาติไทยที่เกิดในราชอาณาจักรไทย โดยบิดาและมารดาเป็นคนต่างด้าวได้สัญชาติไทย
    เป็นการทั่วไปและการให้สัญชาติไทยเป็นการเฉพาะรายพร้อมขั้นตอนและวิธีปฏิบัติ Download

(1) บุตรของบุคคลที่อพยพเข้ามาในประเทศไทยและอาศัยอยู่เป็นเวลานาน ที่มีเชื้อสายไทยที่เกิดในประเทศไทย Download 
แบบคำร้อง Download

(2) บุตรของบุคคลที่อพยพเข้ามาในประเทศไทยและอาศัยอยู่มานาน ที่มิได้มีเชื้อสายไทย ที่เกิดในประเทศไทย Download
แบบคำร้อง Download

(3) บุตรของคนต่างด้าวที่เกิดในประเทศไทยและถูกบุพการีทอดทิ้งหรือไม่ปรากฏบิดาและมารดา(คนไร้รากเหง้า) Download
แบบคำร้อง Download

(4) บุตรของคนต่างด้าวที่เกิดในประเทศไทยที่ทำคุณประโยชน์แก่ประเทศ Download
แบบคำร้อง Download

(5) คำขอพิสูจน์ความเป็นคนไทยพลัดถิ่น Download
แบบคำร้อง Download

เว็บไซต์ภายนอก

               
ขึ้นบน