กลุ่มงานมาตรฐานและระเบียบการทะเบียนราษฎร ส่วนการทะเบียนราษฎร    02-7917331

บริการข้อมูล

 ถามตอบปัญหาเกี่ยวกับสัญชาติ บริการข้อมูลประชากร 
 -สอบถามปัญหาเกี่ยวกับสัญชาติ  -จำนวนประชากร

 -ระบบถาม-ตอบปัญหาเกี่ยวกับสัญชาติ

-ข้อมูลประชากร [แยกตามอายุ]

บริการตรวจสอบข้อมูล สาระน่ารู้
 -จำนวนประชากร  -ความเป็นมาของบัตรประจำตัวประชาชน
 -ตรวจสอบรายการทะเบียนชื่อสกุล(เบื้องต้น)  -ความหมายของเลขประจำตัวประชาชน (๑๓ หลัก)
 -ตรวจสอบประวัติสมรส, หย่า  -หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ สำนักบริหารการทะเบียน
 -โทรศัพท์สายด่วนประจำบ้าน
บริการด้านสถิติ

 - ประกาศสถิติจำนวนประชากรประจำปี

  - สถิติการบริการด้านการทะเบียนทั่วไป
 - สถิติการบริการด้านการทะเบียนราษฎร     * ทะเบียนสมรส

 - สถิติการปฎิบัติงานของศูนย์ตอบปัญหางานทะเบียนและบัตร Call Center 1548

    * ทะเบียนหย่า

 - สถิติการคัดรับรองรายการทะเบียนราษฎร (ทร.14/1)ของหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ

    * ทะเบียนรับรองบุตร
    * ทะเบียนรับบุตรบุญธรรม
    * ทะเบียนเลิกรับบุตรบุญธรรม
    * ทะเบียนบันทึกฐานะแห่งครอบครัว

เว็บไซต์ภายนอก

               
ขึ้นบน