/ ผู้อำนวยการสำนักบริหารการทะเบียน

ผู้อำนวยการสำนักบริหารการทะเบียน