/ เลือกตั้ง - Page 2

เลือกตั้ง

ที่ มท0309.1/ว67 เรื่อง การเพิ่มชื่อหรือถอนชื่อในบัญชีผู้มีสิทธิเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลและนายกเทศมนตรี
| | |

ที่ มท0309.1/ว67 เรื่อง การเพิ่มชื่อหรือถอนชื่อในบัญชีผู้มีสิทธิเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลและนายกเทศมนตรี

ที่ มท 0309.1/ว63 เรื่อง การเตรียมการเลือกตีั้งสมาชิกสภาเทศบาลแะนายกเทศมนตรี
| | |

ที่ มท 0309.1/ว63 เรื่อง การเตรียมการเลือกตีั้งสมาชิกสภาเทศบาลแะนายกเทศมนตรี

ที่ มท0309.1/ว36 เรื่อง การดำเนินการตรวจสอบคุณสมบัติของผู้สมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลและนายกเทศมนตรี
| | |

ที่ มท0309.1/ว36 เรื่อง การดำเนินการตรวจสอบคุณสมบัติของผู้สมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลและนายกเทศมนตรี

ที่ มท 0309.1/ว34 เรื่อง การเตรียมการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลและนายกเทศมนตรี
| | |

ที่ มท 0309.1/ว34 เรื่อง การเตรียมการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลและนายกเทศมนตรี

มท 0309.1/ว 304 เรื่อง การจัดให้มีเจ้าหน้าที่รับคำร้องเกี่ยวกับการแจ้งเหตุไม่ไปใช้สิทธิเลือกตั้ง
| |

มท 0309.1/ว 304 เรื่อง การจัดให้มีเจ้าหน้าที่รับคำร้องเกี่ยวกับการแจ้งเหตุไม่ไปใช้สิทธิเลือกตั้ง

มท 0309.1ว/290 เรื่อง แจ้งแนวทางปฏิบัติในการจัดทำบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้งที่ไม่ไปใช้สิทธิเลือกตั้งและมิได้แจ้งเหตุที่ไม่อาจไปใช้สิทธิเลือกตั้งเลือกตั้งแล้วแต่เหตุนั้นมิใช่เหตุอันสมควร
| |

มท 0309.1ว/290 เรื่อง แจ้งแนวทางปฏิบัติในการจัดทำบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้งที่ไม่ไปใช้สิทธิเลือกตั้งและมิได้แจ้งเหตุที่ไม่อาจไปใช้สิทธิเลือกตั้งเลือกตั้งแล้วแต่เหตุนั้นมิใช่เหตุอันสมควร

มท 0309.1/ว284 เรื่อง การเตรียมการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดและนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด
| | |

มท 0309.1/ว284 เรื่อง การเตรียมการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดและนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด

มท 0309.1/ว261 เรื่อง การเตรียมการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดและนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด
| | |

มท 0309.1/ว261 เรื่อง การเตรียมการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดและนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด