/ เลือกตั้ง - Page 3

เลือกตั้ง

มท 0309.1/ว245 เรื่อง การเตรียมการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น
| | |

มท 0309.1/ว245 เรื่อง การเตรียมการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น

มท 0309.1/ว247 เรื่อง การดำเนินการตรวจสอบคุณสมบัติของผู้สมัครแห่งพระราชบัญญัติการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ. 2562
| | |

มท 0309.1/ว247 เรื่อง การดำเนินการตรวจสอบคุณสมบัติของผู้สมัครแห่งพระราชบัญญัติการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ. 2562

มท 0309.1/ว246 เรื่อง การเตรียมการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดและนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด
| | |

มท 0309.1/ว246 เรื่อง การเตรียมการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดและนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด

มท0309.1/ว127 เรื่อง การจัดทำบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้งที่ไม่ไปใช้สิทธิเลือกตั้งและ ไม่แจ้งเหตุที่ไม่อาจไปใช้สิทธิเลือกตั้งหรือแจ้งเหตุไว้แล้วแต่เหตุ นั้นไม่ใช่เหตุอันสมควร (ส.ส.1/9)
| |

มท0309.1/ว127 เรื่อง การจัดทำบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้งที่ไม่ไปใช้สิทธิเลือกตั้งและ ไม่แจ้งเหตุที่ไม่อาจไปใช้สิทธิเลือกตั้งหรือแจ้งเหตุไว้แล้วแต่เหตุ นั้นไม่ใช่เหตุอันสมควร (ส.ส.1/9)

0402.5/11458 เรื่อง ขอทำความตกลงเบิกจ่ายเงินค่าตอบแทนการพิมพ์บัญชีรายชื่อในการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรและการออกเสียงประชามติ
| |

0402.5/11458 เรื่อง ขอทำความตกลงเบิกจ่ายเงินค่าตอบแทนการพิมพ์บัญชีรายชื่อในการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรและการออกเสียงประชามติ

มท 0309.1/ว90 เรื่อง การลงทะเบียนขอใช้สิทธิออกเสียงลงคะแนนก่อนวันเลือกตั้งสำหรับผู้มีสิทธิ เลือกตั้งที่ได้รับคำสั่งแต่งตั้งให้เป็นเจ้าพนักงาน ผู้ดำเนินการเลือกตั้ง หรือให้ ปฏิบัติหน้าที่เกี่ยวกับการเลือกตั้งภายหลังสิ้นสุดระยะเวลาการลงทะเบียน
| |

มท 0309.1/ว90 เรื่อง การลงทะเบียนขอใช้สิทธิออกเสียงลงคะแนนก่อนวันเลือกตั้งสำหรับผู้มีสิทธิ เลือกตั้งที่ได้รับคำสั่งแต่งตั้งให้เป็นเจ้าพนักงาน ผู้ดำเนินการเลือกตั้ง หรือให้ ปฏิบัติหน้าที่เกี่ยวกับการเลือกตั้งภายหลังสิ้นสุดระยะเวลาการลงทะเบียน