/ ปี 2561 - Page 2

ปี 2561

ที่ มท 0309.1/ว28493 เรื่อง การจดทะเบียนและการออกหนังสือคนประจำเรือให้แก่แรงงานต่างด้าวสัญชาติกัมพูชา ลาว และเมียนมา เพื่อทำงานในเรือประมง ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 6 พฤศจิกายน 2561

ที่ มท 0309.1/ว28493 เรื่อง การจดทะเบียนและการออกหนังสือคนประจำเรือให้แก่แรงงานต่างด้าวสัญชาติกัมพูชา ลาว และเมียนมา เพื่อทำงานในเรือประมง ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 6 พฤศจิกายน 2561

 28,6…

 28,696 ผู้ชมทั้งหมด,  12 ผู้ชมวันนี้

ที่ มท 0309.1/ว439 เรื่อง การจดทะเบียนและการออกหนังสือคนประจำเรือให้แก่แรงงานต่างด้าวสัญชาติกัมพูชา ลาว และเมียนมา  เพื่อทำงานในเรือประมง ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 6 พ.ย.61

ที่ มท 0309.1/ว439 เรื่อง การจดทะเบียนและการออกหนังสือคนประจำเรือให้แก่แรงงานต่างด้าวสัญชาติกัมพูชา ลาว และเมียนมา เพื่อทำงานในเรือประมง ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 6 พ.ย.61

 17,9…

 17,939 ผู้ชมทั้งหมด,  12 ผู้ชมวันนี้

ที่ มท 0309.1/ว417 เรื่อง สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง แจ้งแนวทางปฏิบัติในการตรวจสอบคุณสมบัติ และลักษณะต้องห้ามของผู้สมัคร

ที่ มท 0309.1/ว417 เรื่อง สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง แจ้งแนวทางปฏิบัติในการตรวจสอบคุณสมบัติ และลักษณะต้องห้ามของผู้สมัคร

 12,0…

 12,018 ผู้ชมทั้งหมด,  8 ผู้ชมวันนี้

ที่ มท 0309.1/ว406 เรื่อง การดำเนินการขยายระยะเวลาการทำงานให้กับแรงงานประมงทะเลที่ได้รับอนุญาต ให้อยู่ในราชอาณาจักรและได้รับอนุญาตทำงานตามมาตรา 83 แห่งพระราชกำหนด การประมง พ.ศ.2558  กลุ่มที่ผ่านการพิสูจน์สัญาชาติ

ที่ มท 0309.1/ว406 เรื่อง การดำเนินการขยายระยะเวลาการทำงานให้กับแรงงานประมงทะเลที่ได้รับอนุญาต ให้อยู่ในราชอาณาจักรและได้รับอนุญาตทำงานตามมาตรา 83 แห่งพระราชกำหนด การประมง พ.ศ.2558 กลุ่มที่ผ่านการพิสูจน์สัญาชาติ

 15,5…

 15,558 ผู้ชมทั้งหมด,  8 ผู้ชมวันนี้