/ ปี 2561 - Page 3

ปี 2561

ที่ มท0309.1/ว51 เรื่อง แบบ ขนาด สี และลักษณะของบัตรประจำตัวคนต่างด้าวกลุ่ม แรงงานต่างด้าวสัญชาติ กัมพูชา ลาว และ เมียนมา

ที่ มท0309.1/ว51 เรื่อง แบบ ขนาด สี และลักษณะของบัตรประจำตัวคนต่างด้าวกลุ่ม แรงงานต่างด้าวสัญชาติ กัมพูชา ลาว และ เมียนมา

 17,2…

 17,287 ผู้ชมทั้งหมด,  11 ผู้ชมวันนี้

ที่ มท 0309.1/ว379 เรื่อง แบบ ขนาด สี และลักษณะของบัตรประจำตัวคนต่างด้าวกลุ่มแรงงานต่างด้าว สัญชาติกัมพูชา ลาว และเมียนมา และผู้ติดตาม

ที่ มท 0309.1/ว379 เรื่อง แบบ ขนาด สี และลักษณะของบัตรประจำตัวคนต่างด้าวกลุ่มแรงงานต่างด้าว สัญชาติกัมพูชา ลาว และเมียนมา และผู้ติดตาม

 15,4…

 15,496 ผู้ชมทั้งหมด,  7 ผู้ชมวันนี้

ที่ มท0309.2/ว23836 เรื่อง แนวทางการปฏิบัติตามกฎกระทรวงกำหนดค่าธรรมเนียมและยกเว้นค่าธรรมเนียม เกี่ยวกับบัตรประจำตัวประชาชน พ.ศ.2559

ที่ มท0309.2/ว23836 เรื่อง แนวทางการปฏิบัติตามกฎกระทรวงกำหนดค่าธรรมเนียมและยกเว้นค่าธรรมเนียม เกี่ยวกับบัตรประจำตัวประชาชน พ.ศ.2559

 8,40…

 8,409 ผู้ชมทั้งหมด,  5 ผู้ชมวันนี้

ที่ มท0309.3/ว23500 เรื่อง แนวทางปฏิบัติการจดทะเบียนการหย่า กรณีหญิงมีสามีที่จดทะเบียนสมรสก่อน พระราชบัญญัติชื่อบุคคล (ฉบับที่3) พ.ศ.2548 และพระราชบัญญัติ คำนำหน้า นามหญิง พ.ศ.2551 ใช้บังคับ

ที่ มท0309.3/ว23500 เรื่อง แนวทางปฏิบัติการจดทะเบียนการหย่า กรณีหญิงมีสามีที่จดทะเบียนสมรสก่อน พระราชบัญญัติชื่อบุคคล (ฉบับที่3) พ.ศ.2548 และพระราชบัญญัติ คำนำหน้า นามหญิง พ.ศ.2551 ใช้บังคับ

 11,5…

 11,578 ผู้ชมทั้งหมด,  9 ผู้ชมวันนี้

ประกาศกรมการปกครอง เรื่อง หลักเกณฑ์การอนุญาตให้ส่วนราชการและหน่วยงานเอกชนใช้โปรแกรมสำหรับ อ่านข้อมูลจากบัตรประจำตัวประชาชนแบบอเนกประสงค์ (Smart card)

ประกาศกรมการปกครอง เรื่อง หลักเกณฑ์การอนุญาตให้ส่วนราชการและหน่วยงานเอกชนใช้โปรแกรมสำหรับ อ่านข้อมูลจากบัตรประจำตัวประชาชนแบบอเนกประสงค์ (Smart card)

 5,15…

 5,153 ผู้ชมทั้งหมด,  6 ผู้ชมวันนี้