/ ปี 2561 - Page 3

ปี 2561

ที่ มท 0309.1/ว379 เรื่อง แบบ ขนาด สี และลักษณะของบัตรประจำตัวคนต่างด้าวกลุ่มแรงงานต่างด้าว สัญชาติกัมพูชา ลาว และเมียนมา และผู้ติดตาม

ที่ มท 0309.1/ว379 เรื่อง แบบ ขนาด สี และลักษณะของบัตรประจำตัวคนต่างด้าวกลุ่มแรงงานต่างด้าว สัญชาติกัมพูชา ลาว และเมียนมา และผู้ติดตาม

 20,5…

 20,560 ผู้ชมทั้งหมด

ที่ มท0309.3/ว23504 เรื่อง แนวทางปฏิบัติการจดทะเบียนการหย่า กรณีหญิงมีสามีที่จดทะเบียนสมรสก่อน พระราชบัญญัติชื่อบุคคล (ฉบับที่3) พ.ศ.2548 และพระราชบัญญัติ คำนำหน้า นามหญิง พ.ศ.2551 ใช้บังคับ

ที่ มท0309.3/ว23504 เรื่อง แนวทางปฏิบัติการจดทะเบียนการหย่า กรณีหญิงมีสามีที่จดทะเบียนสมรสก่อน พระราชบัญญัติชื่อบุคคล (ฉบับที่3) พ.ศ.2548 และพระราชบัญญัติ คำนำหน้า นามหญิง พ.ศ.2551 ใช้บังคับ

 18,9…

 18,950 ผู้ชมทั้งหมด

ที่ มท 0309.3/ว22169 เรื่อง แนวทางปฏิบัติในการจดทะเบียนสมรสระหว่างบุคคลมีสัญชาติไทยกับบุคคล ต่างด้าวที่เข้าเมืองโดยชอบด้วยกฎหมายและระหว่างบุคคลสัญชาติไทยกับบุคคล ผู้ไม่มีสถานะทางทะเบียน

ที่ มท 0309.3/ว22169 เรื่อง แนวทางปฏิบัติในการจดทะเบียนสมรสระหว่างบุคคลมีสัญชาติไทยกับบุคคล ต่างด้าวที่เข้าเมืองโดยชอบด้วยกฎหมายและระหว่างบุคคลสัญชาติไทยกับบุคคล ผู้ไม่มีสถานะทางทะเบียน

 11,2…

 11,251 ผู้ชมทั้งหมด