/ ส่วนบูรณาการฐานข้อมูลกลางภาครัฐ - Page 6

ส่วนบูรณาการฐานข้อมูลกลางภาครัฐ

รง 0307.1/24975 เรื่อง การโอนเงินกองทุนเพื่อการส่งคนต่างด้าวกลับฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ (เพิ่มเติม)
|

รง 0307.1/24975 เรื่อง การโอนเงินกองทุนเพื่อการส่งคนต่างด้าวกลับฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ (เพิ่มเติม)

ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง การอนุญาตให้คนต่างด้าวบางจำพวกเข้ามาอยู่ในราชอาณาจักร เป็นกรณีพิเศษสำหรับคนต่างด้าวสัญชาติเมียนมา ลาว และ กัมพูชาตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2559
| |

ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง การอนุญาตให้คนต่างด้าวบางจำพวกเข้ามาอยู่ในราชอาณาจักร เป็นกรณีพิเศษสำหรับคนต่างด้าวสัญชาติเมียนมา ลาว และ กัมพูชาตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2559

คำสั่ง คสช. เรื่อง การผ่อนผันให้คนต่างด้าวสัญชาติเมียนมา ลาว และกัมพูชา เดินทางกลับประเทศต้นทางเพื่อร่วมงานประเพณีสงกรานต์ 2559
|

คำสั่ง คสช. เรื่อง การผ่อนผันให้คนต่างด้าวสัญชาติเมียนมา ลาว และกัมพูชา เดินทางกลับประเทศต้นทางเพื่อร่วมงานประเพณีสงกรานต์ 2559

มท0309.1/1880 เรื่อง การจัดระบบแรงงานต่างด้าวสัญชาติเมียนมา ลาว และกัมพูชา หลังวันที่ 31 มีนาคม 2559ตามมติ คณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2559
|

มท0309.1/1880 เรื่อง การจัดระบบแรงงานต่างด้าวสัญชาติเมียนมา ลาว และกัมพูชา หลังวันที่ 31 มีนาคม 2559ตามมติ คณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2559

มท0309.1/ ว7 เรื่อง การจัดระบบแรงงานต่างด้าวสัญชาติเมียนมา ลาว และกัมพูชา หลังวันที่ 31 มีนาคม 2559ตามมติ คณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2559
|

มท0309.1/ ว7 เรื่อง การจัดระบบแรงงานต่างด้าวสัญชาติเมียนมา ลาว และกัมพูชา หลังวันที่ 31 มีนาคม 2559ตามมติ คณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2559

มท0309.1 / ว1320 เรื่อง การจัดระบบแรงงานต่างด้าวสัญชาติเมียนมา ลาว และกัมพูชา หลังวันที่ 31 มีนาคม 2559 (ฉบับแก้ไข)
|

มท0309.1 / ว1320 เรื่อง การจัดระบบแรงงานต่างด้าวสัญชาติเมียนมา ลาว และกัมพูชา หลังวันที่ 31 มีนาคม 2559 (ฉบับแก้ไข)

ที่มท 0309.1/ว1133 เรื่อง ขยายระยะเวลาการจดทะเบียนแรงงานต่างด้าวสัญชาติ เมียนมา ลาวและกัมพูชา ในกิจการประมงทะเลและกิจการ แปรรูปสัตว์น้ำ ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2559
| |

ที่มท 0309.1/ว1133 เรื่อง ขยายระยะเวลาการจดทะเบียนแรงงานต่างด้าวสัญชาติ เมียนมา ลาวและกัมพูชา ในกิจการประมงทะเลและกิจการ แปรรูปสัตว์น้ำ ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2559