/ ส่วนบูรณาการฐานข้อมูลกลางภาครัฐ

ส่วนบูรณาการฐานข้อมูลกลางภาครัฐ

มท 0309.8/ว208 เรื่อง การบริหารจัดการการทำงานของคนต่างด้าว 3 สัญชาติ (กัมพูชา ลาว และเมียนมา) ภายใต้สถานการณ์ การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 4 สิงหาคม 2563
| |

มท 0309.8/ว208 เรื่อง การบริหารจัดการการทำงานของคนต่างด้าว 3 สัญชาติ (กัมพูชา ลาว และเมียนมา) ภายใต้สถานการณ์ การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 4 สิงหาคม 2563

มท 0309.8/ว134 เรื่อง การจดทะเบียนและการออกหนังสือคนประจำเรือให้แก่แรงงานต่างด้าวสัญชาติกัมพูชา ลาว และเมียนมา เพื่อทำงานกับนายจ้างในกิจการประมงทะเล ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 13 มีนาคม 2563
|

มท 0309.8/ว134 เรื่อง การจดทะเบียนและการออกหนังสือคนประจำเรือให้แก่แรงงานต่างด้าวสัญชาติกัมพูชา ลาว และเมียนมา เพื่อทำงานกับนายจ้างในกิจการประมงทะเล ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 13 มีนาคม 2563

ที่ มท 0309.1/ว10646 เรื่อง การผ่อนผันให้แรงงานต่างด้าวสัญชาติกัมพูชา ลาว เมียนมา เดินทางกลับประเทศ ต้นทางเพื่อร่วมงานประเพณี    สงกรานต์ประจำปี พ.ศ.2562 ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 19 มีนาคม 2562
| |

ที่ มท 0309.1/ว10646 เรื่อง การผ่อนผันให้แรงงานต่างด้าวสัญชาติกัมพูชา ลาว เมียนมา เดินทางกลับประเทศ ต้นทางเพื่อร่วมงานประเพณี สงกรานต์ประจำปี พ.ศ.2562 ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 19 มีนาคม 2562

มท 0309.1/ว6878 เรื่อง เรื่องแจ้งสรุปผลการประชุมคณะกรรมการนโยบายการจัดการปัญหาแรงงานต่างด้าว และการค้ามนุษย์ ด้านแรงงาน(กนร.) ครั้งที่ 2/2562
|

มท 0309.1/ว6878 เรื่อง เรื่องแจ้งสรุปผลการประชุมคณะกรรมการนโยบายการจัดการปัญหาแรงงานต่างด้าว และการค้ามนุษย์ ด้านแรงงาน(กนร.) ครั้งที่ 2/2562

มท 0309.1/ว99 เรื่อง การดำเนินการตามมาตรการเร่งด่วนชั่วคราว เพื่อแก้ไขปัญหาการขาดแคลน แรงงานประมงทะเล เพิ่มเติมตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 29 มกราคม 2562
|

มท 0309.1/ว99 เรื่อง การดำเนินการตามมาตรการเร่งด่วนชั่วคราว เพื่อแก้ไขปัญหาการขาดแคลน แรงงานประมงทะเล เพิ่มเติมตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 29 มกราคม 2562

มท 0309.1/ว64 เรื่อง การดำเนินการตามมาตรการเร่งด่วนชั่วคราว เพื่อแก้ไขปัญหาการขาดแคลนแรงงาน ประมงทะเล เพิ่มเติม ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 29 มกราคม 2562
|

มท 0309.1/ว64 เรื่อง การดำเนินการตามมาตรการเร่งด่วนชั่วคราว เพื่อแก้ไขปัญหาการขาดแคลนแรงงาน ประมงทะเล เพิ่มเติม ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 29 มกราคม 2562

ที่ มท0309.1/ว11521 เรื่อง การเพิ่มระยะเวลาการดำเนินการของเจ้าหน้าที่ในการตรวจลงตรา (Visa) ประทับตราให้อยู่ในราชอาณาจักร ขออนุญาตทำงาน จัดทำหรือปรับปรุง ทะเบียนประวัติให้กับแรงงานต่างด้าวสัญชาติกัมพูชา ลาว และเมียนมา ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 27 มีนาคม 2561
| |

ที่ มท0309.1/ว11521 เรื่อง การเพิ่มระยะเวลาการดำเนินการของเจ้าหน้าที่ในการตรวจลงตรา (Visa) ประทับตราให้อยู่ในราชอาณาจักร ขออนุญาตทำงาน จัดทำหรือปรับปรุง ทะเบียนประวัติให้กับแรงงานต่างด้าวสัญชาติกัมพูชา ลาว และเมียนมา ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 27 มีนาคม 2561

ที่ มท 0309.1/ว28493 เรื่อง การจดทะเบียนและการออกหนังสือคนประจำเรือให้แก่แรงงานต่างด้าวสัญชาติกัมพูชา ลาว และเมียนมา เพื่อทำงานในเรือประมง ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 6 พฤศจิกายน 2561
| |

ที่ มท 0309.1/ว28493 เรื่อง การจดทะเบียนและการออกหนังสือคนประจำเรือให้แก่แรงงานต่างด้าวสัญชาติกัมพูชา ลาว และเมียนมา เพื่อทำงานในเรือประมง ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 6 พฤศจิกายน 2561

ที่ มท 0309.1/ว439 เรื่อง การจดทะเบียนและการออกหนังสือคนประจำเรือให้แก่แรงงานต่างด้าวสัญชาติกัมพูชา ลาว และเมียนมา  เพื่อทำงานในเรือประมง ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 6 พ.ย.61
| |

ที่ มท 0309.1/ว439 เรื่อง การจดทะเบียนและการออกหนังสือคนประจำเรือให้แก่แรงงานต่างด้าวสัญชาติกัมพูชา ลาว และเมียนมา เพื่อทำงานในเรือประมง ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 6 พ.ย.61