/ ข่าวสาร

ข่าวสาร

โครงการกิจกรรมการเรียนรู้และเผยแพร่รายงานการวิจัยและรายงานผลการศึกษาที่เกี่ยวข้องกับภารกิจของ ปค. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 (ประจำเดือนกุมภาพันธ์)

โครงการกิจกรรมการเรียนรู้และเผยแพร่รายงานการวิจัยและรายงานผลการศึกษาที่เกี่ยวข้องกับภารกิจของ ปค. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 (ประจำเดือนกุมภาพันธ์)

คู่มือการเข้าใช้งาน E-Knowledge ในหัวข้อ “การบริหารโครงการ (Project Management)

 105 ผู้ชมทั้งหมด,  26 ผู้ชมวันนี้

รายละเอียดการให้บริการงานทะเบียนและบัตรประจำตัวประชาชน ณ จุดเคาน์เตอร์บริการอำเภอ..ยิ้ม ณ วันที่ 31 มกราคม 2567

รายละเอียดการให้บริการงานทะเบียนและบัตรประจำตัวประชาชน ณ จุดเคาน์เตอร์บริการอำเภอ..ยิ้ม ณ วันที่ 31 มกราคม 2567

รายละเอียดการให้บริการงานทะเบียนและบัตรประจำตัวประชาชน
ตามโครงการบริหารจัดการจุดเคาน์เตอร์บริการอำเภอ..ยิ้ม จำนวน 67 แห่ง ใน 54 จังหวัด (ข้อมูล ณ วันที่ 31 มกราคม 2567)

คู่มือการใช้งานระบบ E-knowledge ในโครงการสื่อองค์ความรู้ หัวข้อการบริหารโครงการ (Project Manegerment)

คู่มือการใช้งานระบบ E-knowledge ในโครงการสื่อองค์ความรู้ หัวข้อการบริหารโครงการ (Project Manegerment)

คู่มือการเข้าใช้งาน E-Knowledge ในหัวข้อ “การบริหารโครงการ (Project Management)

 660 ผู้ชมทั้งหมด,  4 ผู้ชมวันนี้

“ในหลวง” พระราชทานพระบรมราโชวาท เนื่องในวันเด็กแห่งชาติ 2567

“ในหลวง” พระราชทานพระบรมราโชวาท เนื่องในวันเด็กแห่งชาติ 2567

พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว พระราชทานพระบรมราโชวาท สำหรับลงพิมพ์ในหนังสือวันเด็กแห่งชาติปี 2567

โครงการกิจกรรมการเรียนรู้และเผยแพร่รายงานการวิจัยและรายงานผลการศึกษาที่เกี่ยวข้องกับภารกิจ ปค. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567

โครงการกิจกรรมการเรียนรู้และเผยแพร่รายงานการวิจัยและรายงานผลการศึกษาที่เกี่ยวข้องกับภารกิจ ปค. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567

ด้วย วช. ได้ดำเนินการจัดทำโครงการกิจกรรมการเรียนรู้และเผยแพร่รายงานการวิจัยและรายงานผลการศึกษาที่เกี่ยวข้องกับภารกิจของ ปค. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

เรียนรู้ภาษาอังกฤษ “Easy English with DOPA” (e-book)

เรียนรู้ภาษาอังกฤษ “Easy English with DOPA” (e-book)

แจก e-book เรียนรู้ภาษาอังกฤษ “Easy English with DOPA” เดือนธันวาคม 2566 โดย ส่วนวิเทศสัมพันธ์ กองวิชาการและแผนงาน กรมการปกครอง

 1,397 ผู้ชมทั้งหมด,  14 ผู้ชมวันนี้

การให้บริการด้านทะเบียนในงานกาชาด 2566 จองชื่อสกุลพระเกจิอาจารย์ 9 รูป 9 วัด เมตตาอธิษฐานจิต 1010 ชื่อสกุล

การให้บริการด้านทะเบียนในงานกาชาด 2566 จองชื่อสกุลพระเกจิอาจารย์ 9 รูป 9 วัด เมตตาอธิษฐานจิต 1010 ชื่อสกุล

ระบบเปิดให้จองชื่อสกุล ณ วันที่ 8 ธันวาคม พ.ศ.2566 และการจองชื่อสกุลนี้มีผลตั้งแต่วันที่ 8 ธันวาคม พ.ศ.2566 เป็นต้นไป

การรับฟังความคิดเห็นต่อร่าง พ.ร.บ.จดทะเบียนครอบครัว (ฉบับที่ ..) พ.ศ. …. และร่าง พ.ร.บ.ชื่อบุคคล (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ….

การรับฟังความคิดเห็นต่อร่าง พ.ร.บ.จดทะเบียนครอบครัว (ฉบับที่ ..) พ.ศ. …. และร่าง พ.ร.บ.ชื่อบุคคล (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ….

กรมการปกครอง เชิญชวน เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานทะเบียนและบัตรประจำตัวประชาชน เจ้าหน้าที่ของรัฐ ผู้รับบริการประชาชนทั่วไป และผู้เกี่ยวข้องอื่นๆ แสดงความเห็นต่อร่างพ.ร.บ.ชื่อบุคคล..

 2,487 ผู้ชมทั้งหมด,  21 ผู้ชมวันนี้

โครงการสำคัญของกรมการปกครอง ปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

โครงการสำคัญของกรมการปกครอง ปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

โครงการสำคัญของกรมการปกครอง ตามนโยบายของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย ประจำปีงบประมาณ 2567

 6,725 ผู้ชมทั้งหมด,  24 ผู้ชมวันนี้

กิจกรรมตอบคำถามท้ายเล่ม นิตยสารกรมการปกครอง (เทศาภิบาล) วันที่ 15 – 31 ต.ค. 2566

กิจกรรมตอบคำถามท้ายเล่ม นิตยสารกรมการปกครอง (เทศาภิบาล) วันที่ 15 – 31 ต.ค. 2566

ด้วย วช. (สสผ.) ได้จัดกิจกรรมตอบคำถามท้ายเล่มนิตยสารกรมการปกครอง (เทศาภิบาล) เพื่อเป็นการส่งเสริมและเพิ่มการมีส่วนร่วมเกี่ยวกับการอ่านของข้าราชการและบุคลากรสังกัดกรมการปกครอง โดยคำถามจะมาจากเนื้อหาบทความที่ตีพิมพ์ในนิตยสารกรมการปกครอง (เทศาภิบาล) ในการนี้ จึงขอเชิญชวนให้ข้าราชการและบุคลากรสังกัดกรมการปกครอง ร่วมกิจกรรมตอบคำถามท้ายเล่มนิตยสารกรมการปกครอง (เทศาภิบาล) ได้ตั้งแต่วันที่ 15 ต.ค. ถึงวันที่ 31 ต.ค. 2566

 2,120 ผู้ชมทั้งหมด,  16 ผู้ชมวันนี้