/ ข่าวสาร

ข่าวสาร

โครงการกิจกรรมการเรียนรู้และเผยแพร่รายงานการวิจัยและรายงานผลการศึกษาที่เกี่ยวข้องกับภารกิจของ ปค. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 (ประจำเดือนพฤษภาคม)

โครงการกิจกรรมการเรียนรู้และเผยแพร่รายงานการวิจัยและรายงานผลการศึกษาที่เกี่ยวข้องกับภารกิจของ ปค. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 (ประจำเดือนพฤษภาคม)

รายงานผลการศึกษาที่เกี่ยวข้องกับภารกิจของ ปค. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 (ประจำเดือนพฤษภาคม)

 444 ผู้ชมทั้งหมด

การจ้างลูกจ้างเหมาบริการเพื่อปฏิบัติหน้าที่สนับสนุนภารกิจตาม พ.ร.บ.ป้องกันและปราบปรามการทรมานและการกระทำให้บุคคลสูญหาย พ.ศ.2567 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567

การจ้างลูกจ้างเหมาบริการเพื่อปฏิบัติหน้าที่สนับสนุนภารกิจตาม พ.ร.บ.ป้องกันและปราบปรามการทรมานและการกระทำให้บุคคลสูญหาย พ.ศ.2567 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567

กำหนดการรับสมัครระหว่างวันที่ 14-17 พฤษภาคม 2567 ณ สสอ. สน.สก(ชั้น 2) ปค.(วังไชยา)

 1,212 ผู้ชมทั้งหมด

รายละเอียดการให้บริการงานทะเบียนและบัตรประจำตัวประชาชน ณ จุดเคาน์เตอร์บริการอำเภอ..ยิ้ม ณ วันที่ 22 เมษายน 2567

รายละเอียดการให้บริการงานทะเบียนและบัตรประจำตัวประชาชน ณ จุดเคาน์เตอร์บริการอำเภอ..ยิ้ม ณ วันที่ 22 เมษายน 2567

รายละเอียดการให้บริการงานทะเบียนและบัตรประจำตัวประชาชน
ตามโครงการบริหารจัดการจุดเคาน์เตอร์บริการอำเภอ..ยิ้ม จำนวน 67 แห่ง ใน 54 จังหวัด (ข้อมูล ณ วันที่ 31 มกราคม 2567)

ประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้างเหมาบริการตามโครงการอำนวยการบริหารจัดการเพิ่มประสิทธิภาพงานบริการทะเบียนราษฏรและบัตรประจำตัวประชาชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567

ประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้างเหมาบริการตามโครงการอำนวยการบริหารจัดการเพิ่มประสิทธิภาพงานบริการทะเบียนราษฏรและบัตรประจำตัวประชาชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567

ระกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้าง

 1,600 ผู้ชมทั้งหมด

ประกาศรายชื่อผู้สมัครเข้ารับการคัดเลือกบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้างเหมาบริการตามโครงการอำนวยการบริหารจัดการเพิ่มประสิทธิภาพงานบริการทะเบียนราษฏรและบัตรประจำตัวประชาชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567

ประกาศรายชื่อผู้สมัครเข้ารับการคัดเลือกบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้างเหมาบริการตามโครงการอำนวยการบริหารจัดการเพิ่มประสิทธิภาพงานบริการทะเบียนราษฏรและบัตรประจำตัวประชาชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567

ผู้เข้ารับการคัดเลือกให้ไปรายงานตัวในวันพุธที่ 27 มีนาคม 2567 ก่อนเวลาสอบ 09.00 น. ณ กลุ่มบริห…

 1,555 ผู้ชมทั้งหมด

รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้างเหมาบริการตามโครงการอำนวยการบริหารจัดการเพิ่มประสิทธิภาพงานบริการทะเบียนราษฏรและบัตรประจำตัวประชาชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567

รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้างเหมาบริการตามโครงการอำนวยการบริหารจัดการเพิ่มประสิทธิภาพงานบริการทะเบียนราษฏรและบัตรประจำตัวประชาชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567

ประกาศรับสมัครงาน 13-19 มีนาคม 2567
ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ธุรการ

 1,779 ผู้ชมทั้งหมด

การประชาสัมพันธ์แบบสำรวจผลกระทบและความคาดหวังในการดำเนินโครงการจัดการข้อมูลส่วนบุคคลเพื่อให้สอดคล้องกับพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 ของสำนักบริหารการทะเบียน กรมการปกครอง

การประชาสัมพันธ์แบบสำรวจผลกระทบและความคาดหวังในการดำเนินโครงการจัดการข้อมูลส่วนบุคคลเพื่อให้สอดคล้องกับพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 ของสำนักบริหารการทะเบียน กรมการปกครอง

แบบสำรวจผลกระทบและความคาดหวัง
ในการดำเนินโครงการจัดการข้อมูลส่วนบุคคล…

 2,265 ผู้ชมทั้งหมด

โครงการกิจกรรมการเรียนรู้และเผยแพร่รายงานการวิจัยและรายงานผลการศึกษาที่เกี่ยวข้องกับภารกิจของ ปค. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 (ประจำเดือนกุมภาพันธ์)

โครงการกิจกรรมการเรียนรู้และเผยแพร่รายงานการวิจัยและรายงานผลการศึกษาที่เกี่ยวข้องกับภารกิจของ ปค. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 (ประจำเดือนกุมภาพันธ์)

คู่มือการเข้าใช้งาน E-Knowledge ในหัวข้อ “การบริหารโครงการ (Project Management)

 1,738 ผู้ชมทั้งหมด

คู่มือการใช้งานระบบ E-knowledge ในโครงการสื่อองค์ความรู้ หัวข้อการบริหารโครงการ (Project Manegerment)

คู่มือการใช้งานระบบ E-knowledge ในโครงการสื่อองค์ความรู้ หัวข้อการบริหารโครงการ (Project Manegerment)

คู่มือการเข้าใช้งาน E-Knowledge ในหัวข้อ “การบริหารโครงการ (Project Management)

 2,288 ผู้ชมทั้งหมด

“ในหลวง” พระราชทานพระบรมราโชวาท เนื่องในวันเด็กแห่งชาติ 2567

“ในหลวง” พระราชทานพระบรมราโชวาท เนื่องในวันเด็กแห่งชาติ 2567

พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว พระราชทานพระบรมราโชวาท สำหรับลงพิมพ์ในหนังสือวันเด็กแห่งชาติปี 2567