/ ส่วนบัตรประจำตัวประชาชน - Page 2

ส่วนบัตรประจำตัวประชาชน

ที่ มท0309.2/ว324  เรื่อง การขยายกำหนดเวลาการจัดทำบัตรประชาชนจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิท – 19)
| |

ที่ มท0309.2/ว324 เรื่อง การขยายกำหนดเวลาการจัดทำบัตรประชาชนจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิท – 19)

มท0309.2/ว7532 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการเรียกเก็บเงินค่าธรรมเนียมจากประชาชนที่มาติดต่อขอรับบริการงานทะเบียนและบัตรประจำตัวประชาชน
|

มท0309.2/ว7532 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการเรียกเก็บเงินค่าธรรมเนียมจากประชาชนที่มาติดต่อขอรับบริการงานทะเบียนและบัตรประจำตัวประชาชน

มท 0309.2/ว29594 เรื่อง การเปิดให้บริการจัดทำบัตรประจำตัวประชาชนเพื่อสนับสนุนการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดและนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด
|

มท 0309.2/ว29594 เรื่อง การเปิดให้บริการจัดทำบัตรประจำตัวประชาชนเพื่อสนับสนุนการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดและนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด

มท 0309.2/ว14832 เรื่อง การจัดเก็บเอกสารการจับภาพ (Scan) สำหรับเอกสารหลักฐานเกี่ยวกับบัตรที่จัดเก็บไว้ก่อนระเบียบกรมการปกครอง ว่าด้วยการจัดทำบัตรประจำตัวประชาชน (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2561 มีผลใช้บังคับ
|

มท 0309.2/ว14832 เรื่อง การจัดเก็บเอกสารการจับภาพ (Scan) สำหรับเอกสารหลักฐานเกี่ยวกับบัตรที่จัดเก็บไว้ก่อนระเบียบกรมการปกครอง ว่าด้วยการจัดทำบัตรประจำตัวประชาชน (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2561 มีผลใช้บังคับ

มท 0309.2/ว2176 เรื่อง ขอความร่วมมือในการใช้บัตรประจำตัวประชาชนที่ครบวันหมดอายุในช่วงการขขยายกำหนดเวลาการจัดทำบัตรประจำตัวประชาชนจากกรณีการเกิดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ในประเทศไทย
|

มท 0309.2/ว2176 เรื่อง ขอความร่วมมือในการใช้บัตรประจำตัวประชาชนที่ครบวันหมดอายุในช่วงการขขยายกำหนดเวลาการจัดทำบัตรประจำตัวประชาชนจากกรณีการเกิดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ในประเทศไทย