/ ส่วนบัตรประจำตัวประชาชน - Page 3

ส่วนบัตรประจำตัวประชาชน

มท 0309.2/ว1769 เรื่อง การขยายกำหนดเวลาการจัดทำบัตรประชาชน จากกรณีการเกิดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ในประเทศไทย
|

มท 0309.2/ว1769 เรื่อง การขยายกำหนดเวลาการจัดทำบัตรประชาชน จากกรณีการเกิดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ในประเทศไทย

มท 0309.2/ว26066 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางปฏิบัติกรณีระบบแจ้งผลการตรวจสอบโดยมีเหตุปฏิเสธการจัดทำบัตรประจำตัวประชาชน
|

มท 0309.2/ว26066 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางปฏิบัติกรณีระบบแจ้งผลการตรวจสอบโดยมีเหตุปฏิเสธการจัดทำบัตรประจำตัวประชาชน

มท 0309.2/ว24736 เรื่อง โครงการจ้างเหมาบริการลูกจ้างเพื่อสนับสนุนการให้บริการประชาชนในกลุ่มงาน/ฝ่ายและบัตรของที่ทำการปกครองอำเภอ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563
|

มท 0309.2/ว24736 เรื่อง โครงการจ้างเหมาบริการลูกจ้างเพื่อสนับสนุนการให้บริการประชาชนในกลุ่มงาน/ฝ่ายและบัตรของที่ทำการปกครองอำเภอ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563