/ ส่วนสัญชาติและการทะเบียนและบัตรประจำตัวผู้ไม่มีสัญชาติไทย - Page 2

ส่วนสัญชาติและการทะเบียนและบัตรประจำตัวผู้ไม่มีสัญชาติไทย

ที่ มท 0309.8/ว4344 เรื่อง ซักซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับประเภทบุคคลตามยุทธศาสตร์การจัดการปัญหาสถานะและสิทธิของบุคคล ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 18 มกราคม 2548

ที่ มท 0309.8/ว4344 เรื่อง ซักซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับประเภทบุคคลตามยุทธศาสตร์การจัดการปัญหาสถานะและสิทธิของบุคคล ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 18 มกราคม 2548

 18,8…

 18,843 ผู้ชมทั้งหมด,  2 ผู้ชมวันนี้

ที่ มท0309.8/ว272 เรื่อง การบริหารจัดการการทำงานของคนต่างด้าว 3 สัญชาติ (กัมพูชา ลาว และเมียนมา) เพื่อสนับสนุนการควบคุมและป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 28 กันยายน 2564

ที่ มท0309.8/ว272 เรื่อง การบริหารจัดการการทำงานของคนต่างด้าว 3 สัญชาติ (กัมพูชา ลาว และเมียนมา) เพื่อสนับสนุนการควบคุมและป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 28 กันยายน 2564

 39,4…

 39,472 ผู้ชมทั้งหมด,  1 ผู้ชมวันนี้

ที่ มท0309.8/ว256 เรื่อง การบริหารจัดการการทำงานของคนต่างด้าว 3 สัญชาติ (กัมพูชา ลาว และเมียนมา) เพื่อให้อยู่ในราชอาณาจักรและทำงานได้ต่อไป

ที่ มท0309.8/ว256 เรื่อง การบริหารจัดการการทำงานของคนต่างด้าว 3 สัญชาติ (กัมพูชา ลาว และเมียนมา) เพื่อให้อยู่ในราชอาณาจักรและทำงานได้ต่อไป

 17,7…

 17,786 ผู้ชมทั้งหมด

ที่ มท0309.8/ว247 เรื่อง การบริหารจัดการการทำงานของคนต่างด้าว 3 สัญชาติ (กัมพูชา ลาว และเมียนมา) เพื่อให้อยู่ในราชอาณาจักรและทำงานได้ต่อไป ภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 13 กรกฎาคม 2564

ที่ มท0309.8/ว247 เรื่อง การบริหารจัดการการทำงานของคนต่างด้าว 3 สัญชาติ (กัมพูชา ลาว และเมียนมา) เพื่อให้อยู่ในราชอาณาจักรและทำงานได้ต่อไป ภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 13 กรกฎาคม 2564

 17,8…

 17,805 ผู้ชมทั้งหมด,  1 ผู้ชมวันนี้

ที่ มท0309.8/ว212 เรื่อง การออกหนังสือคนประจำเรือให้กับแรงงานต่างด้าวสัญชาติกัมพูชา ลาว และเมียนมาเพื่อทำงานกับนายจ้างในกิจการประมงทะเล ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 29 มิ.ย.64

ที่ มท0309.8/ว212 เรื่อง การออกหนังสือคนประจำเรือให้กับแรงงานต่างด้าวสัญชาติกัมพูชา ลาว และเมียนมาเพื่อทำงานกับนายจ้างในกิจการประมงทะเล ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 29 มิ.ย.64

 17,6…

 17,688 ผู้ชมทั้งหมด,  3 ผู้ชมวันนี้

ที่ มท0309.8/ว195 เรื่อง การขยายระยะเวลาการดำเนินการตรวจหาเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 คนต่างด้าว ตามมติครม. เมื่่อวันที่ 29 ธ.ค.63

ที่ มท0309.8/ว195 เรื่อง การขยายระยะเวลาการดำเนินการตรวจหาเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 คนต่างด้าว ตามมติครม. เมื่่อวันที่ 29 ธ.ค.63

 16,0…

 16,097 ผู้ชมทั้งหมด,  2 ผู้ชมวันนี้

ที่ มท0309.8/ว8719 เรื่อง การปฏิบัติในการพิจารณาให้สัญชาติไทยตามมาตรา 7 ทวิ วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติสัญชาติ พ.ศ.2508 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 4) พ.ศ.2551 และมติคณะรัฐมนตรี วันที่ 7 ธันวาคม พ.ศ. 2559

ที่ มท0309.8/ว8719 เรื่อง การปฏิบัติในการพิจารณาให้สัญชาติไทยตามมาตรา 7 ทวิ วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติสัญชาติ พ.ศ.2508 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 4) พ.ศ.2551 และมติคณะรัฐมนตรี วันที่ 7 ธันวาคม พ.ศ. 2559

 20,6…

 20,651 ผู้ชมทั้งหมด,  1 ผู้ชมวันนี้