/ ส่วนสัญชาติและการทะเบียนและบัตรประจำตัวผู้ไม่มีสัญชาติไทย - Page 3

ส่วนสัญชาติและการทะเบียนและบัตรประจำตัวผู้ไม่มีสัญชาติไทย

ที่ มท0309.8/ว78 เรื่อง ทบทวนแนวทางการบริหารจัดการการทำงานของคนต่างด้าว ในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ระลอกใหม่ และการบริหารจัดการผู้ต้องกัก ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 26 มกราคม 2564

ที่ มท0309.8/ว78 เรื่อง ทบทวนแนวทางการบริหารจัดการการทำงานของคนต่างด้าว ในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ระลอกใหม่ และการบริหารจัดการผู้ต้องกัก ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 26 มกราคม 2564

 17,8…

 17,887 ผู้ชมทั้งหมด,  1 ผู้ชมวันนี้

ที่ มท0309.8/ว37 เรื่อง ทบทวนแนวทางการบริหารจัดการการทำงานของคนต่างด้าวในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ระลอกใหม่ และการบริหารจัดการผู้ต้องกัก ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่  26  มกราคม 2564

ที่ มท0309.8/ว37 เรื่อง ทบทวนแนวทางการบริหารจัดการการทำงานของคนต่างด้าวในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ระลอกใหม่ และการบริหารจัดการผู้ต้องกัก ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 26 มกราคม 2564

 18,0…

 18,020 ผู้ชมทั้งหมด,  1 ผู้ชมวันนี้

ที่ มท0309.8/ว18 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการแจ้งการย้ายที่อยู่ของบุคคลที่ไม่มีสถานะทางทะเบียน กรณีบุคคลกลุ่มเป้าหมายยุทธศาสตร์การจัดการปัญหาสถานะและสิทธิของบุคคลตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่  18  มกราคม  2548

ที่ มท0309.8/ว18 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการแจ้งการย้ายที่อยู่ของบุคคลที่ไม่มีสถานะทางทะเบียน กรณีบุคคลกลุ่มเป้าหมายยุทธศาสตร์การจัดการปัญหาสถานะและสิทธิของบุคคลตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 18 มกราคม 2548

 18,3…

 18,313 ผู้ชมทั้งหมด,  1 ผู้ชมวันนี้

ที่ มท 0309.8/ว1 เรื่อง แนวทางการปฏิบัติเกี่ยวกับการทะเบียนราษฎร การปรับปรุงข้อมูล การจัดทำทะเบียนประวัติและการออกบัตรประจำตัวให้แก่แรงงานต่างด้าว 3 สัญชาติ (กัมพูชา ลาว และเมียนมา)

ที่ มท 0309.8/ว1 เรื่อง แนวทางการปฏิบัติเกี่ยวกับการทะเบียนราษฎร การปรับปรุงข้อมูล การจัดทำทะเบียนประวัติและการออกบัตรประจำตัวให้แก่แรงงานต่างด้าว 3 สัญชาติ (กัมพูชา ลาว และเมียนมา)

 18,8…

 18,821 ผู้ชมทั้งหมด,  1 ผู้ชมวันนี้

ที่ มท 0309.8/ว81 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางปฏิบัติการแก้ไขปัญหาด้านสัญชาติและการจัดทำทะเบียนประวัติบุคคลที่ไม่มีสถานะทางทะเบียน

ที่ มท 0309.8/ว81 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางปฏิบัติการแก้ไขปัญหาด้านสัญชาติและการจัดทำทะเบียนประวัติบุคคลที่ไม่มีสถานะทางทะเบียน

 21,3…

 21,391 ผู้ชมทั้งหมด,  1 ผู้ชมวันนี้