/ ส่วนการทะเบียนราษฎร - Page 26

ส่วนการทะเบียนราษฎร

ที่ มท 0309.1/ว8 เรื่อง การจัดทำทะเบียนราษฎรสำหรับแรงงานต่างด้าวสัญชาติพม่า ลาว และกำพูชา ที่ผ่านการพิสูจน์สัญชาติตามยุทธศาสตร์การบริหารจัดการแรงงานต่างด้าวหลบหนีเข้าเมืองทั้งระบบ

ที่ มท 0309.1/ว8 เรื่อง การจัดทำทะเบียนราษฎรสำหรับแรงงานต่างด้าวสัญชาติพม่า ลาว และกำพูชา ที่ผ่านการพิสูจน์สัญชาติตามยุทธศาสตร์การบริหารจัดการแรงงานต่างด้าวหลบหนีเข้าเมืองทั้งระบบ

 14,9…

 14,945 ผู้ชมทั้งหมด,  9 ผู้ชมวันนี้

ที่ มท 0309.1/ว8 เรื่อง การแจ้งเกิดและการจัดทำทะเบียนประวัติสำหรับคนซึ่งไม่มีสัญชาติไทยตามพระราชบัญญัติการทะเบียนราษฎร (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2551

ที่ มท 0309.1/ว8 เรื่อง การแจ้งเกิดและการจัดทำทะเบียนประวัติสำหรับคนซึ่งไม่มีสัญชาติไทยตามพระราชบัญญัติการทะเบียนราษฎร (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2551

 14,4…

 14,472 ผู้ชมทั้งหมด,  36 ผู้ชมวันนี้

ที่ มท 0309.1/ว3 เรื่อง การตรวจสอบและแก้ไขปรับปรุงรายการบุคคลในทะเบียนบ้านและทะเบียนบ้านกลางที่มีลักษณะเสี่ยงต่อการทำให้ฐานข้อมูลการทะเบียนราษฎรไม่ตรงกับข้อเท็จจริง

ที่ มท 0309.1/ว3 เรื่อง การตรวจสอบและแก้ไขปรับปรุงรายการบุคคลในทะเบียนบ้านและทะเบียนบ้านกลางที่มีลักษณะเสี่ยงต่อการทำให้ฐานข้อมูลการทะเบียนราษฎรไม่ตรงกับข้อเท็จจริง

 12,4…

 12,454 ผู้ชมทั้งหมด,  22 ผู้ชมวันนี้