/ ส่วนการทะเบียนราษฎร - Page 27

ส่วนการทะเบียนราษฎร

ที่ มท 0309.1/ว46 เรื่อง ขยายผลการดำเนินการตามโครงการเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550 : ให้สถานภาพทางกฎหมายแก่คนไทยที่ไม่มีชื่อในทะเบียนบ้าน

ที่ มท 0309.1/ว46 เรื่อง ขยายผลการดำเนินการตามโครงการเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550 : ให้สถานภาพทางกฎหมายแก่คนไทยที่ไม่มีชื่อในทะเบียนบ้าน

 12,8…

 12,805 ผู้ชมทั้งหมด,  6 ผู้ชมวันนี้

ที่ มท 0309.1/ว103 เรื่อง แนวทางปฏิบัติตามโครงการเฉลิมพระเกียรติเนื่องในวโรกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550 : ให้สถานภาพทางกฎหมายแก่คนไทยที่ไม่มีชื่อในทะเบียนบ้าน

ที่ มท 0309.1/ว103 เรื่อง แนวทางปฏิบัติตามโครงการเฉลิมพระเกียรติเนื่องในวโรกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550 : ให้สถานภาพทางกฎหมายแก่คนไทยที่ไม่มีชื่อในทะเบียนบ้าน

 17,8…

 17,803 ผู้ชมทั้งหมด,  7 ผู้ชมวันนี้