/ ส่วนบูรณาการฐานข้อมูลกลางภาครัฐ - Page 2

ส่วนบูรณาการฐานข้อมูลกลางภาครัฐ

ที่ มท 0309.1/ว406 เรื่อง การดำเนินการขยายระยะเวลาการทำงานให้กับแรงงานประมงทะเลที่ได้รับอนุญาต ให้อยู่ในราชอาณาจักรและได้รับอนุญาตทำงานตามมาตรา 83 แห่งพระราชกำหนด การประมง พ.ศ.2558  กลุ่มที่ผ่านการพิสูจน์สัญาชาติ
| |

ที่ มท 0309.1/ว406 เรื่อง การดำเนินการขยายระยะเวลาการทำงานให้กับแรงงานประมงทะเลที่ได้รับอนุญาต ให้อยู่ในราชอาณาจักรและได้รับอนุญาตทำงานตามมาตรา 83 แห่งพระราชกำหนด การประมง พ.ศ.2558 กลุ่มที่ผ่านการพิสูจน์สัญาชาติ

ที่ มท 0309.1/ว379 เรื่อง แบบ ขนาด สี และลักษณะของบัตรประจำตัวคนต่างด้าวกลุ่มแรงงานต่างด้าว สัญชาติกัมพูชา ลาว และเมียนมา และผู้ติดตาม
| |

ที่ มท 0309.1/ว379 เรื่อง แบบ ขนาด สี และลักษณะของบัตรประจำตัวคนต่างด้าวกลุ่มแรงงานต่างด้าว สัญชาติกัมพูชา ลาว และเมียนมา และผู้ติดตาม

ที่ มท0309.1/ว51 เรื่อง แบบ ขนาด สี และลักษณะของบัตรประจำตัวคนต่างด้าวกลุ่ม แรงงานต่างด้าวสัญชาติ กัมพูชา ลาว และ เมียนมา
| |

ที่ มท0309.1/ว51 เรื่อง แบบ ขนาด สี และลักษณะของบัตรประจำตัวคนต่างด้าวกลุ่ม แรงงานต่างด้าวสัญชาติ กัมพูชา ลาว และ เมียนมา

ที่ มท 0309.3/ว22169 เรื่อง แนวทางปฏิบัติในการจดทะเบียนสมรสระหว่างบุคคลมีสัญชาติไทยกับบุคคล ต่างด้าวที่เข้าเมืองโดยชอบด้วยกฎหมายและระหว่างบุคคลสัญชาติไทยกับบุคคล ผู้ไม่มีสถานะทางทะเบียน
|

ที่ มท 0309.3/ว22169 เรื่อง แนวทางปฏิบัติในการจดทะเบียนสมรสระหว่างบุคคลมีสัญชาติไทยกับบุคคล ต่างด้าวที่เข้าเมืองโดยชอบด้วยกฎหมายและระหว่างบุคคลสัญชาติไทยกับบุคคล ผู้ไม่มีสถานะทางทะเบียน

ที่ มท 0309.1/ว208 เรื่อง การบริหารจัดการการทำงานของแรงงานต่างด้าวสัญชาติกัมพูา ลาว และเมียนมา
| |

ที่ มท 0309.1/ว208 เรื่อง การบริหารจัดการการทำงานของแรงงานต่างด้าวสัญชาติกัมพูา ลาว และเมียนมา

ระเบียบสำนักทะเบียนกลางว่าด้วยการจัดทำทะเบียนประวัติและบัตร               ประจำตัวคนต่างด้าวที่ได้รับอนุญาตให้อยู่ในราชอาณาจักรเพื่อการทำงาน พ.ศ.2561
|

ระเบียบสำนักทะเบียนกลางว่าด้วยการจัดทำทะเบียนประวัติและบัตร ประจำตัวคนต่างด้าวที่ได้รับอนุญาตให้อยู่ในราชอาณาจักรเพื่อการทำงาน พ.ศ.2561

ที่ มท 0309.1/ว 0609 เรื่อง การบริหารจัดการการทำงานของแรงงานต่างด้าวในประเทศไทย
| |

ที่ มท 0309.1/ว 0609 เรื่อง การบริหารจัดการการทำงานของแรงงานต่างด้าวในประเทศไทย

ที่ มท 0309.1/ว 49 เรื่อง การบริหารจัดการการทำงานของแรงงานต่างด้าวในประเทศไทย
| |

ที่ มท 0309.1/ว 49 เรื่อง การบริหารจัดการการทำงานของแรงงานต่างด้าวในประเทศไทย

ที่ มท 0309.1/ว 130 เรื่อง การปรับเพิ่มระยะเวลาการดำเนินการของเจ้าหน้าที่ในการตรวจลงตรา (Visa) ประทับตราให้อยู่ในราชอาณาจักร ขออนุญาตทำงาน และจัดทำหรือปรับปรุงทะเบียนประวัติและบัตรประจำตัวแรงงานต่างด้าวตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 27 มีนาคม 2561
| |

ที่ มท 0309.1/ว 130 เรื่อง การปรับเพิ่มระยะเวลาการดำเนินการของเจ้าหน้าที่ในการตรวจลงตรา (Visa) ประทับตราให้อยู่ในราชอาณาจักร ขออนุญาตทำงาน และจัดทำหรือปรับปรุงทะเบียนประวัติและบัตรประจำตัวแรงงานต่างด้าวตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 27 มีนาคม 2561

ที่ มท 0309.1/ ว126 เรื่อง การให้บริการงานทะเบียนราษฎรในช่วงวันหยุดเทศกาลสงกรานต์
| |

ที่ มท 0309.1/ ว126 เรื่อง การให้บริการงานทะเบียนราษฎรในช่วงวันหยุดเทศกาลสงกรานต์