/ ส่วนบูรณาการฐานข้อมูลกลางภาครัฐ - Page 3

ส่วนบูรณาการฐานข้อมูลกลางภาครัฐ

ที่ มท 0204.2/ ว322 เรื่อง การผ่อนผันให้คนต่างด้าวสัญชาติ กัมพูชา ลาว เมียนมา เดินทางกลับ ประเทศต้นทาง เพื่อร่วมงานประเพณีสงกรานต์ ประจำปี 2561 ระหว่าง วันที่ 5-30 เมษายน 2561เละเรื่องการปรับเพิ่มระยะเวลาการดำเนินการ ของเจ้าหน้าที่ในการตรวจลงตรา (Visa) ประทับตราให้อยู่ในราชอาณาจักร ขออนุญาตทำงาน/ปรับปรุงทะเบียนประวัติให้กับแรงงานต่างด้าว
| |

ที่ มท 0204.2/ ว322 เรื่อง การผ่อนผันให้คนต่างด้าวสัญชาติ กัมพูชา ลาว เมียนมา เดินทางกลับ ประเทศต้นทาง เพื่อร่วมงานประเพณีสงกรานต์ ประจำปี 2561 ระหว่าง วันที่ 5-30 เมษายน 2561เละเรื่องการปรับเพิ่มระยะเวลาการดำเนินการ ของเจ้าหน้าที่ในการตรวจลงตรา (Visa) ประทับตราให้อยู่ในราชอาณาจักร ขออนุญาตทำงาน/ปรับปรุงทะเบียนประวัติให้กับแรงงานต่างด้าว

ที่ มท 0309.1/ว6815 เรื่อง การผ่อนผันให้แรงงานต่างด้าวสัญชาติกัมพูชา ลาว และเมียนมา เดินทางกลับประเทศต้นทาง เพื่อร่วมงานประเพณีสงกรานต์ ประจำปี 2561
| |

ที่ มท 0309.1/ว6815 เรื่อง การผ่อนผันให้แรงงานต่างด้าวสัญชาติกัมพูชา ลาว และเมียนมา เดินทางกลับประเทศต้นทาง เพื่อร่วมงานประเพณีสงกรานต์ ประจำปี 2561

ที่ มท 0309.1/ว3854 เรื่อง การสำรวจยอดคงเหลือวัสดุสิ้นเปลืองที่ใช้ในการจัดทำทะเบียนประวัติ และบัตรประจำตัวแรงงานต่างด้าว ที่จัดซื้อโดยงบประมาณ กองทุนเพื่อ บริหารจัดการการทำงานของต่างด้าว ปีงบประมาณ พ.ศ.2561
| |

ที่ มท 0309.1/ว3854 เรื่อง การสำรวจยอดคงเหลือวัสดุสิ้นเปลืองที่ใช้ในการจัดทำทะเบียนประวัติ และบัตรประจำตัวแรงงานต่างด้าว ที่จัดซื้อโดยงบประมาณ กองทุนเพื่อ บริหารจัดการการทำงานของต่างด้าว ปีงบประมาณ พ.ศ.2561

ที่ มท 0309.1/ว116 เรื่อง การจัดทำทะเบียนประวัติและบัตรประจำตัวให้แก่แรงงานต่างด้าว สัญชาติกัมพูชา
| |

ที่ มท 0309.1/ว116 เรื่อง การจัดทำทะเบียนประวัติและบัตรประจำตัวให้แก่แรงงานต่างด้าว สัญชาติกัมพูชา

ที่ มท0309.1/ว115 เรื่อง แนวทางการปรับปรุงการจดทะเบียนแรงงานต่างด้าว ณ ศูนย์บริการ เบ็ดเสร็จ(One stop Service) เพื่อให้แล้วเสร็จภายใน วันที่ 31 มีนาคม 2561
| |

ที่ มท0309.1/ว115 เรื่อง แนวทางการปรับปรุงการจดทะเบียนแรงงานต่างด้าว ณ ศูนย์บริการ เบ็ดเสร็จ(One stop Service) เพื่อให้แล้วเสร็จภายใน วันที่ 31 มีนาคม 2561

ที่ มท 0309.1/ว52 เรื่อง การจัดทำทะเบียนประวัติและบัตรประจำตัวคนต่างด้าว กลุ่มแรงงาน สัญชาติกัมพูชา ลาว และเมียนมา
| |

ที่ มท 0309.1/ว52 เรื่อง การจัดทำทะเบียนประวัติและบัตรประจำตัวคนต่างด้าว กลุ่มแรงงาน สัญชาติกัมพูชา ลาว และเมียนมา

ที่ มท 0309.1/ว56 เรื่อง เพื่ออนุญาตให้แรงงานต่างด้าวสัญชาติกัมพูชา ลาว และเมียนมา และ ผู้ติดตามที่เป็นบุตรแรงงาน อาศัยอยุ่ในราชอาณาจักรเพื่อทำงาน ฯลฯ
| |

ที่ มท 0309.1/ว56 เรื่อง เพื่ออนุญาตให้แรงงานต่างด้าวสัญชาติกัมพูชา ลาว และเมียนมา และ ผู้ติดตามที่เป็นบุตรแรงงาน อาศัยอยุ่ในราชอาณาจักรเพื่อทำงาน ฯลฯ

ที่ มท0309.1/ว0609 เรื่อง การบริหารจัดการการทำงานของแรงงานต่างด้าวในประเทศไทย
| | |

ที่ มท0309.1/ว0609 เรื่อง การบริหารจัดการการทำงานของแรงงานต่างด้าวในประเทศไทย

ที่ มท 0309.1/ว49 เรื่อง การบริหารจัดการการทำงานของแรงงานต่างด้าวในประเทศไทย
| |

ที่ มท 0309.1/ว49 เรื่อง การบริหารจัดการการทำงานของแรงงานต่างด้าวในประเทศไทย

ที่ รง 0316/ว4145 เรื่อง การปรับปรุงแนวทางการบริหารจัดการการทำงานของแรงงานต่างด้าว สัญชาติกัมพูชา ลาว และเมียนมา
| |

ที่ รง 0316/ว4145 เรื่อง การปรับปรุงแนวทางการบริหารจัดการการทำงานของแรงงานต่างด้าว สัญชาติกัมพูชา ลาว และเมียนมา