/ ดาวน์โหลด

ดาวน์โหลด

ผลการรับฟังความคิดเห็นเกี่ยวกับร่างพระราชบัญญัติจดทะเบียนครอบครัว และพระราชบัญญัติชื่อบุคคล วันที่ 12-31 มกราคม 2564 

เอกสารประกอบการบรรยายโครงการพัฒนาบุคลากรเพื่อเพิ่มศักยภาพการให้การบริการด้านการทะเบียนและบัตรประจำตัวประชาชน ประจำปีงบประมาณ 2563

โครงการตรวจสอบอัตลักษณ์บุคคลด้วยภาพใบหน้าและลายพิมพ์นิ้วมือ เพื่อตรวจพิสูจน์สถานะและรายการบุคคลในฐานข้อมูลการทะเบียนราษฎร