กลุ่มงานมาตรฐานและระเบียบการทะเบียนราษฎร ส่วนการทะเบียนราษฎร    02-7917331

พ.ร.บ.สัญชาติ แนวทางการได้สัญชาติไทย สำนักบริหารการทะเบียน
 
 
 หากพบปัญหา ไม่สามารถรับชมได้ กรุณาติดตั้งโปรแกรม Adobe Flash Player คลิกที่นี่

- การได้สัญชาติโดยการเกิดตามกฎหมายว่าด้วยสัญชาติ มท.0309/ว1393 ลงวันที่ 26 มกราคม พ.ศ. 2561 ดาวน์โหลด New icons 34
- แบบคำขอมีสัญชาติไทย มาตรา 7 ทวิ วรรค 2 แก้ไขเพิ่มเติม ดาวน์โหลด
- ประกาศกระทรวงมหาดไทยเรื่อง การสั่งให้คนที่เกิดราชอาณาจักรและไม่ได้รับสัญชาติ โดยบิดาและมารดาได้สัญชาติไทยเป็นการทั่วไป
และการให้สัญชาติไทยเฉพาะราย 
ดาวน์โหลด
- ผังขั้นตอนการขอมีสัญชาติไทยตามประกาศกระทรวงมหาดไทย ดาวน์โหลด
- การปฏิบัติในการพิจารณาให้สัญชาติตามมาตรา 7 ทวิ วรรค 2 ตามพ.ร.บ.สัญชาติ พ.ศ. 2508 และมติครม. ดาวน์โหลด 
- เอกสารที่เกี่ยวกับการขอแปลงสัญชาติเป็นไทย และการขอถือสัญชาติตามสามีของชนกลุ่มน้อย  ดาวน์โหลด  
พิธีปฎิญาณ ได้รับอนุมัติสัญชาติไทย ม 7 ทวิ อำเภอเชียงใหม่  ดาวน์โหลด
พิธีปฎิญาณ ได้รับอนุมัติสัญชาติไทย ม 7 ทวิ   ดาวน์โหลด
การวินิจฉัยสัญชาติและการแก้ปัญหาสถานะ   ดาวน์โหลด
- ซักซ้อมแนวทางปฏิบัติในการแก้ไขปัญหาเรื่องสัญชาติและสถานะบุคคล  ดาวน์โหลด
- การได้สัญชาติไทยตาม มาตรา 7 ทวิวรรคสอง แห่งพรบ.สัญชาติ พ.ศ. 2508   ดาวน์โหลด- ตารางแสดงคุณสมบัติของผู้ขอมีสัญชาติไทยตามมาตรา 7 ทวิ   อ่านเพิ่มเติม New icons 34
- ตารางวินิจฉัยสัญชาติของบุตรที่เกิดจากบิดาไทย มารดาต่างด้าว 
อ่านเพิ่มเติม   New icons 34
- ตารางวินิจฉัยสัญชาติของบุตรที่เกิดจากมารดาไทย บิดาต่างด้าว อ่านเพิ่มเติม New icons 34
- ตารางวินิจฉัยสัญชาติของบุคคลที่เกิดในประเทศไทยโดยมีบิดาและมารดาเป็นคนต่างด้าว อ่านเพิ่มเติม  New icons 34
- ตารางการวิเคราะห์สัญชาติเบื่องต้น1 อ่านเพิ่มเติม
- ตารางการวิเคราะห์สัญชาติเบื่องต้น2 อ่านเพิ่มเติม


- การได้สัญชาติไทย ตาม พ.ร.บ.สัญชาติ พ.ศ. ๒๕๐๘ และที่แก้ไขเพิ่มเติม มาตรา ๗ ทวิ  อ่านเพิ่มเติม
- การได้สัญชาติไทย ตาม พ.ร.บ.สัญชาติ พ.ศ. ๒๕๐๘ และที่แก้ไขเพิ่มเติม มาตรา ๙  อ่านเพิ่มเติม
- การได้สัญชาติไทย ตาม พ.ร.บ.สัญชาติ พ.ศ. ๒๕๐๘ และที่แก้ไขเพิ่มเติม มาตรา ๑๐  อ่านเพิ่มเติม
- การได้สัญชาติไทย ตาม พ.ร.บ.สัญชาติ พ.ศ. ๒๕๐๘ และที่แก้ไขเพิ่มเติม มาตรา ๒๓  อ่านเพิ่มเติม
- พ.ร.บ. าริจาราลรายารสคคลใียนร่บุคคลบื้นี่สูง ..๒๕๔๓ อ่านเพิ่มเติม

เว็บไซต์ภายนอก

               
ขึ้นบน